Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti


TERCOPLAST s.r.o.
se sídlem č.p. 147, 763 15 Hrobice
zastoupené panem Markem Adamcem, jednatelem společnosti

IČO 47 90 99 86OR KS Brno, C 9818

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami – obchodní společností TERCOPLAST s.r.o. IČO 47909986 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, kterým je právnická osoba anebo osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „kupující), při prodeji plastových desek Lexan™ a ostatního sortimentu prodávajícího (dále jen „materiál“)

Ustanovení obchodních a dodacích podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a smluvní strany svým podpisem stvrzují souhlas s těmito podmínkami. Ustanovení odchylná od obchodních a dodacích podmínek je možné písemně sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Objednávka materiálu

Objednávku lze učinit poštou, e-mailem, nebo osobně. Na objednávce kupujícího musí být uvedeny všechny identifikační údaje, zejména IČO a DIČ kupujícího a osoba kompetentní k objednání materiálu. Za případné chyby kupujícího při objednávání materiálu prodávající nepřebírá odpovědnost.

Na základě objednávky obdrží kupující písemné Potvrzení objednávky, kde budou stanoveny cenové, dodací a platební podmínky. Případné námitky je kupující povinen sdělit prodávajícímu písemně a neprodleně, nejpozději do druhého dne, jinak se má za to, že Potvrzení objednávky je kupujícím akceptováno. Kupující souhlasí se zasíláním Potvrzení objednávek a Kupních smluv v elektronické podobě.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se Záručními podmínkami desek Lexan™, s montážním návodem, skladováním, manipulací, údržbou, a chemickou odolností desek Lexan™, které jsou ke stažení na www.tercoplast.cz

3. Dodání materiálu

Prodávající se zavazuje, že dodávaný materiál je v souladu s platnými nařízeními a normami ČR a že splňuje vlastnosti deklarované v technických listech-ke stažení na www.tercoplast.cz.
Materiál je dodaný v okamžiku převzetí materiálu ve skladu prodávajícího kupujícím, nebo jím zvoleným přepravcem. Materiál dodávaný pravidelným rozvozem prodávajícího je dodaný v okamžiku převzetí materiálu kupujícím. Materiál je vždy dodávaný s dodacím listem, který obsahuje typ materiálu, rozměry a množství. Kupující je povinen si správnost dodávky zkontrolovat.

Kupující, nebo jeho zástupce, či zvolený přepravce svým podpisem dodacího listu prohlašuje, že zboží převzal bez závad a mechanického poškození. V případě nesrovnalostí, nebo jakýchkoliv vad je kupující povinen tyto skutečnosti nahlásit ihned při převzetí zboží a zapsat je do dodacího listu.

Prodávající nezodpovídá za škody způsobené špatnou přepravou, nebo manipulací na straně kupujícího a na pozdější reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel.

Dodávky desek Lexan™ v nestandartních rozměrech – formátování desek na požadované rozměry s tolerancí +/- 3 mm.

4. Platební podmínky, ceny

Ceny jsou stanoveny platným ceníkem prodávajícího, v Kč bez DPH 21 % a nezahrnují cenu za dopravné, balné a další služby (formátování, foukání dutinek, olepení těsnící páskou, další zpracování apod.) Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny bez předchozího upozornění.

Kupující je povinen uhradit za dodaný materiál kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny v hotovosti (při dodávkách materiálu za méně než 5 000,- Kč vč. DPH) a bezhotovostním převodem buď formou zálohové platby předem nebo platbou na fakturu se splatností 14 dní, pokud není stanoveno jinak.

Při formátování desek Lexan™ a příslušenství na požadované rozměry je kupující vždy povinen uhradit prodávajícímu zálohovou platbu předem v min. výši 50% kupní ceny vč. DPH.

Prodávající vystaví fakturu v den převzetí zboží kupujícím. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dodaný materiál zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení jeho kupní ceny kupujícím.

5. Reklamace a vady

Reklamaci vad jako je záměna materiálu, množství a rozměry materiálu, případně jiné odlišnosti neodpovídající objednávce kupujícího je povinen kupující učinit neprodleně, nejpozději do 2 dnů po převzetí materiálu, vždy písemnou formou.

Reklamaci výrobních vad desek Lexan™ je kupující povinen provést u prodávajícího písemně, s technickým popisem vady a fotodokumentací a následně doložit vzorky reklamované desky o velikosti 50 x 50 cm - 3 ks.

Bez doložení vzorků reklamovaného materiálu nelze reklamační řízení zahájit.

Nebude-li reklamace podána včas a řádně, zaniká právo kupujícího z vad.

6. Odpovědnost za škody

Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí materiálu kupujícím, nebo jeho zástupem, či zvoleným přepravcem. Prodávající nezodpovídá za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím materiálu nebo použitím vadného zboží.

Prodávající nezodpovídá za škody vzniklé kupujícímu na základě uzavřených kupních smluv s jinými osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.

Hrobice,
dne 01.01.2019

Kontakt

č.p. 147, 763 15 Hrobice
Česká republika

+420 577 982 496
+420 605 204 780
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.